PATIENT INFORMATION

Patientinformation, Implant & Esthetic Center

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?
Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen
Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade
Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Få information om åtkomst till din patientjournal
Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Spärra uppgifter i din patientjournal
Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

Invända mot behandling
Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Implant & Esthetic Center 556697-7566 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?
Implant & Esthetic Center har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta ansvarig på 040-23 73 83 eller via email mail@iecenter.se

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-04-25

Patient information

Patient Information, Implant & Esthetic Center

Each time you contact us, we register personal information about you. Personal data are required to provide a good, safe and safe dentistry. Personal data is also used to follow up our activities and to get a picture of our patients’ dental health. The two laws governing the handling of personal data in our operations are the Patient Data Act and the Data Protection Regulation.

How do you treat my personal information?
We are obliged to keep a patient record for each patient. For example, the patient record may include personal data such as the background to care, information about diagnosed diagnosis, performed and planned actions, and when and who has made the note in the journal. Your personal information is needed and treated to provide a good and safe care, as well as for business and quality monitoring. Part of the personal data must also be reported to the National Health Data Register and the Social Insurance Agency. We have the right to register your personal data in the patient records and health records even if you have not given us your consent.

As a patient with us, you have the opportunity to book time via our website, via email or phone. To provide you with this service, we will collect your name, email and telephone number. The processing of your personal data is necessary in order to fulfill the agreement with you and to fulfill legal obligations that concern us as a healthcare provider. The contact information is stored in our patient record system in accordance with the provisions of the Patient Data Act.

How long do we keep your personal information?
There are clear rules in the Patient Data Act and the Data Protection Regulations for how to preserve or delete your personal information. According to these regulations, for example, personal data in a journal document shall be kept for at least 10 years after the last personal data was brought into the document.

Who gets access to your personal information?
Dental care is strictly confidential for data on patient health status or other personal circumstances. Therefore, we will not disclose your personal information unless we are required to do so as a result of laws and regulations (eg to the Social Insurance Agency, the National Board of Health and Welfare) or if you have received your explicit consent to such disclosure.

This does not exclude us from using vendors who process your personal information on our behalf in accordance with written agreements and our instructions. The supplier who accesses your personal information is not given a right to use your personal information for purposes other than the purposes stated in this patient information.

What rights do I have?
Take note of the patient record
As a patient, you are entitled to access the data contained in your patient record. You are also entitled to receive a copy of all or part of the patient record.

Get your personal information corrected or deleted
If you have a different opinion in relation to what is in your patient record, or think that a statement is incorrect, you have the right to have this included in your patient record. To get a task removed from your patient record, you must contact the Inspectorate for Care and Care (IVO) at www.ivo.se to get this done.

Get information about accessing your patient record
All readings of electronic patient records are recorded, this is called logging. As a patient you have the opportunity to get an extract from the log, that is, a list of those who have looked at your personal information.

Block data in your patient record
Before making information available to other healthcare providers through coherent reporting, you should be informed of what coherent records involve. Please note that in order for other healthcare providers to process your information, your consent is required. If you do not want your journal information to be electronically available to other healthcare providers, you may request that the information be blocked completely or partially for electronic access. You will then be informed of what this may have for consequences for your care, for example, that you must tell your healthcare staff what they need to know to give you a good and safe care. You should also be aware that locks can only be placed in electronic journals, not in journals that are only found in paperbacks.

Inverse to treatment
You are entitled to object to certain personal data processing that we perform on behalf of a public interest. You must then specify what treatment you are facing.

Revoke your consent
If you have given your consent for processing your personal information, you are entitled to withdraw this consent at any time. You can withdraw your consent by contacting us at the contact details below. See above, however, under the heading ”How long do we keep your personal data”?

Complaints and damages
You are entitled to lodge a complaint regarding our processing of your personal data to us or to the Data Inspection at any time. If personal data about you have been treated so that they are in violation of the Patient Data Act and the Data Protection Ordinance, you may be entitled to damages.

How do you use your rights?
If you wish to use any of your rights, please contact us at the contact details below. If you want to file a complaint with a supervisory authority, please contact the Data Inspection at www.datainspektionen.se

Who is personally responsible?
Implant & Esthetic Center 556697-7566 is the personally responsible person for the processing of your personal information according to this patient information.

How do you contact us?
Implant & Esthetic Center has a data protection agent responsible for data protection issues. If you have any questions about this patient information, processing your personal information or how to exercise your rights, please contact the responsible person on
040-23 73 83 or mail@iecenter.se

2018-04-25 last updated the patent information

[/two_third]

Patientinformation

Patient Information, Implant & Esthetic Center
Hver gang du kontakter os, registrerer vi personlige oplysninger om dig. Personlige data er nødvendige for at give en god, sikker og sikker tandpleje. Personlige data bruges også til at følge op på vores aktiviteter og få et billede af vores patients tandpleje. De to love om håndtering af personoplysninger i vores operationer er patientdirektivet og databeskyttelsesforordningen.

Hvordan behandler du mine personlige oplysninger?
Vi er forpligtet til at holde en patientoptegnelse for hver patient. Patientposten kan f.eks. Indeholde personoplysninger som baggrunden for pleje, information om diagnosticeret diagnose, udførte og planlagte handlinger, og hvornår og hvem har lavet noten i journalen. Dine personlige oplysninger er nødvendige og behandlet for at give en god og sikker pleje samt for erhvervsliv og kvalitetskontrol. En del af personoplysningerne skal også indberettes til det nationale sundhedsdatabase og socialforsikringsagenturet. Vi har ret til at registrere dine personlige data i patientjournaler og journaler, selvom du ikke har givet os dit samtykke.

Som patient hos os har du mulighed for at bestille tid via vores hjemmeside via e-mail eller telefon. For at give dig denne service, samler vi dit navn, email og telefonnummer. Behandlingen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde aftalen med dig og for at opfylde juridiske forpligtelser, der vedrører os som sundhedsudbyder. Kontaktoplysningerne opbevares i vores patientoptegnelsessystem i overensstemmelse med bestemmelserne i patientdata loven.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?
Der er klare regler i patientdata loven og databeskyttelsesbestemmelserne for, hvordan du bevare eller slette dine personlige oplysninger. I henhold til disse regler skal f.eks. Personoplysninger i et journaldokument opbevares i mindst 10 år efter, at de sidste personoplysninger blev bragt i dokumentet.

Hvem får adgang til dine personlige oplysninger?
Tandpleje er strengt fortroligt for data om patientens sundhedstilstand eller andre personlige forhold. Derfor vil vi ikke videregive dine personlige oplysninger, medmindre vi er forpligtet til at gøre det som følge af love og regler (f.eks. Til Socialforsikringsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen) eller hvis du har modtaget dit udtrykkelige samtykke til sådan oplysning.

Dette udelukker ikke os fra at bruge sælgere, der behandler dine personlige oplysninger på vores vegne i overensstemmelse med skriftlige aftaler og vores instruktioner. Leverandøren, der får adgang til dine personlige oplysninger, har ikke ret til at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end de formål, der er angivet i denne patientinformation.

Hvilke rettigheder har jeg?
Noter patientjournalen
Som patient har du ret til at få adgang til dataene i din patientjournal. Du har også ret til at modtage en kopi af hele eller en del af patientjournalen.

Få dine personlige oplysninger korrigeret eller slettet
Hvis du har en anden mening i forhold til, hvad der er i din patientjournal eller tror på, at en information er forkert, har du ret til at få inkluderet dette i din patientjournal. For at få en opgave fjernet fra din patientjournal, skal du kontakte Inspektionen for pleje og pleje (IVO) på www.ivo.se for at få det gjort.

Få oplysninger om adgang til din patientoptegnelse
Alle aflæsninger af elektroniske patientjournaler registreres, det kaldes logning. Som patient har du mulighed for at få et uddrag fra loggen, det vil sige en liste over dem, der har kigget på dine personlige oplysninger.

Bloker data i din patientjournal
Før du får information tilgængelig for andre sundhedsudbydere ved hjælp af sammenhængende rapportering, skal du informeres om, hvilke sammenhængende poster der er tale om. Bemærk, at for at andre sundhedsudbydere skal behandle dine oplysninger, er dit samtykke krævet. Hvis du ikke ønsker, at dine journaloplysninger skal være elektronisk tilgængelige for andre sundhedsudbydere, kan du anmode om, at oplysningerne blokeres helt eller delvis for elektronisk adgang. Du bliver derefter informeret om, hvad dette kan have for konsekvenserne for din pleje, for eksempel at du skal fortælle dit sundhedspersonale, hvad de behøver at vide for at give dig en god og sikker pleje. Du skal også være opmærksom på, at låse kun kan placeres i elektroniske tidsskrifter, ikke i tidsskrifter, der kun findes i paperbacks.

Omvendt til behandling
Du har krav på indsigelse mod visse personlige databehandlinger, som vi udfører på vegne af en offentlig interesse. Du skal derefter angive, hvilken behandling du står overfor.

Tilbagekald dit samtykke
Hvis du har givet dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Se dog ovenfor under overskriften ”Hvor længe holder vi dine personlige data”?

Klager og skader
Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage over vores behandling af dine personlige data til os eller til datainspektionen. Hvis personoplysninger om dig er blevet behandlet, så de overtræder patientdataloven og databeskyttelsesforordningen, har du ret til erstatning.

Hvordan bruger du dine rettigheder?
Hvis du ønsker at bruge nogen af ​​dine rettigheder, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du vil indsende en klage hos en tilsynsmyndighed, bedes du kontakte Datatilsynet på www.datainspektionen.se

Hvem er personligt ansvarlig?
Implant & Esthetic Center 556697-7566 er den personligt ansvarlige person til behandling af dine personlige oplysninger i henhold til denne patientinformation.

Hvordan kontakter du os?
Implant & Esthetic Center har et databeskyttelsesmiddel, der er ansvarlig for databeskyttelsesproblemer. Hvis du har spørgsmål om denne patientinformation, behandler dine personlige oplysninger eller udøver dine rettigheder, bedes du kontakte den ansvarlige person på 040-23 73 83 eller via email mail@iecenter.se

Patentoplysningerne blev senest opdateret senest 2018-04-25

[/two_third]